Informacje dla akcjonariuszy

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru akcji za pośrednictwem biura maklerskiego.

"Korporacja Gwarecka" S.A. na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 8 kwietnia 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybrała: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie w skrócie PKO BP BM w Warszawie, adres 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15.

Zgodnie z umową zawartą między PKO BP BM a "Korporacją Gwarecką" S.A. jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych akcjonariuszy niezbędnych do prowadzenia rejestru. PKO BP BM będzie administratorem Państwa danych osobowych.

PKO BP BM umożliwia dostęp do rejestru i świadczenie niżej wymienionych usług w swoich Punktach Obsługi Klientów na terenie całej Polski.

Od dnia 1.03.2021 roku PKO BP BM w ramach prowadzenia rejestru przejmuje obowiązki:

  • dokonywania zmian w Rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży akcji, darowizny akcji, obsługi spraw spadkowych, za zgodą Spółki (zgodnie z wymogami § 6 pkt 4 Statutu Spółki zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki);
  • ustanawiania w ramach rejestru blokad, zastawów itp.;
  • wysyłania zawiadomień, o których mowa w art. 3284 § 3 KSH (o zamiarze zajęcia praw majątkowych);
  • wydawania świadectw rejestrowych i innych zaświadczeń;
  • udostępniania przeglądu Rejestru Akcjonariuszom;
  • udostępniania Rejestru na wniosek Akcjonariuszy w formie elektronicznej lub papierowej;
  • aktualizacji danych osobowych Akcjonariuszy oraz Osób Uprawnionych;
  • wykonywania wszelkich innych czynności związanych z Rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. wypłaty dywidendy oraz inne świadczenia pieniężne w stosunku do akcjonariuszy Spółka dokonuje samodzielnie przelewami bankowymi na wskazany rachunek bankowy akcjonariusza (zmiany numerów rachunków bankowych w dalszym ciągu prosimy zgłaszać do Działu Organizacyjnego "Korporacji Gwareckiej" S.A.

Bank PKO BP w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy wymaga danych osobowych, których nie posiadamy. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie formularzy (Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna PKO BP BM + RODO, Uzupełnienie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PKO BP BM) i przesłanie do końca stycznia 2021 roku drogą pocztową na adres "Korporacja Gwarecka" S.A., Bogdanka, 21-013 Puchaczów, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Sekretariatu Spółki.

 

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzającą od bieżącego roku obowiązek wprowadzenia elektronicznego rejestru akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz likwidację (dematerializację) papierowych odcinków (świadectw posiadania) akcji, wzywamy do przesłania do spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. papierowych odcinków zbiorowych akcji (celem ich dematerializacji) oraz aktualizację danych adresowych akcjonariusza (adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres email, nr rachunku bankowego).

Powyższe dane akcjonariusza są niezbędne dla zapisu w nowotworzonym elektronicznym rejestrze, prowadzonym przez uprawnionych przedstawicieli, np. w domach maklerskich wybranych przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z nowowprowadzonymi przepisami podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi) prowadzić będzie elektroniczny rejestr akcjonariuszy.

Podmiot prowadzący rejestr, na wniosek akcjonariusza, będzie wystawiał świadectwa rejestrowe potwierdzające prawo do akcji, których charakter będzie analogiczny jak obecnie funkcjonujące w spółkach publicznych świadectwa depozytowe. Oznacza to, że akcjonariusz będzie mógł wykazać swoje uprawnienia względem spółki oraz osób trzecich wyłącznie za pomocą świadectwa rejestrowego.

W związku z powyższym "Korporacja Gwarecka" S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy:

  • Do złożenia wszystkich odcinków zbiorowych posiadania akcji "Korporacji Gwareckiej" S.A. w terminie do 31.12.2020 roku. Odcinki należy składać w Dziale Organizacyjnym pok. 100 "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów.
  • Do aktualizacji i uzupełnienia danych adresowych (plik do pobrania).